Crossfit Den Bosch

ALGEMENE VOORWAARDEN

Home » Algemene Voorwaarden

Art. 1 – Definities 

1.1 Onder CrossFit Den Bosch wordt in deze voorwaarden verstaan: CrossFit Den Bosch eenmanszaak. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Den Bosch.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door CrossFit Den Bosch een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en CrossFit Den Bosch.
1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever CrossFit Den Bosch opdracht heeft gegeven, met betrekking tot groeps- personal training.
1.5 Onder groeps- personal training wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door CrossFit Den Bosch geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen CrossFit Den Bosch en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door CrossFit Den Bosch ten behoeve van opdrachtgever.
1.7 Onder Trainingsstudio wordt in deze voorwaarden verstaan: Een trainingslocatie welke ingericht is voor fysieke Training in groeps- of 1 op 1 verband

Art. 2 – Algemeen 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen CrossFit Den Bosch en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door CrossFit Den Bosch. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.5 CrossFit Den Bosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30270879.
2.6 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna het “lid”) lid van CrossFit Den Bosch. (hierna het “Bedrijf”).

Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 CrossFit Den Bosch heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
3.2 CrossFit Den Bosch is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties kunnen optreden. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van CrossFit Den Bosch.
3.3 CrossFit Den Bosch is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor CrossFit Den Bosch niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3.4 CrossFit Den Bosch heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan CrossFit Den Bosch niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Groeps- Personal Training 

4.1 CrossFit Den Bosch voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft CrossFit Den Bosch het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Inschrijven, lidmaatschap, abonnementsduur, ontbinding en verhindering

5.1 Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van CrossFit Den Bosch die gelinkt is aan SportBit.
5.2 Inschrijven voor de Fundamental lessen kan via SportBit worden gedaan.
5.3 Elk nieuw lid is verplicht om de Fundamental lessen te volgen.
5.4 Er zijn 5 Fundamental lessen die gevolgd moeten worden voordat er aan WOD kan worden deelgenomen.
5.5 CrossFit Den Bosch werkt, tenzij anders overeengekomen, met een maandelijkse automatische incasso via WODapp.
5.6 Indien een abonnement is afgesloten, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.
5.7 Bij verhindering van opdrachtgever dient deze 3 uur van tevoren uit te schrijven.
5.8 Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.
5.7 Abonnementen van de klant lopen vanaf de dag van aankoop maandelijks door ongeacht vakanties die gedurende het jaar worden genomen.

Art. 6 – Tarieven 

6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt CrossFit Den Bosch zijn tarief vast volgens abonnementsprijzen per maand nl. €70,- voor 2 x per week, €85,- voor 3 x per week en €105,- voor onbeperkt trainen.
6.2 In het tarief van CrossFit Den Bosch zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
6.3 CrossFit Den Bosch biedt naast CrossFit ook Personal Training, Voedingsadvies, Mylogenics, Revalidatietraining en Sportmassage aan welke niet zijn inbegrepen bij het
6.4 De tarieven zijn inclusief BTW.
6.5 CrossFit Den Bosch mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag CrossFit Den Bosch de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het contract ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet.
6.6 CrossFit Den Bosch zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken.
6.7 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht schriftelijk annuleren.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling van Personal Training en Revalidatie Training geschiedt binnen twee weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is CrossFit Den Bosch gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan
7.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: 1532.20.996 t.n.v. CrossFit Den Bosch te Bruchem o.v.v. het factuurnummer.

Art. 8 – Overmacht 

8.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van CrossFit Den Bosch vallen hier ook onder.
8.3 CrossFit Den Bosch biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.
8.4 CrossFit Den Bosch heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
8.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.6 Is CrossFit Den Bosch op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 9 – Geheimhouding 

9.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 10 – Toepasselijk recht 

10.1 Op elke opdracht tussen CrossFit Den Bosch en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Art. 11 – Openingstijden

11.1 CrossFit Den Bosch behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is CrossFit Den Bosch gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. CrossFit Den Bosch houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/ verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.

Art. 12 – Huisreglement 

12.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Den Bosch. De huisregels staan op de website van www.crossfitdenbosch.nl
12.2 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van CrossFit Den Bosch geldt het Nederlands Recht.
12.3 De cursist verklaart zich door inschrijving bij CrossFit Den Bosch akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

ADRES

Jacob van Maerlantstraat 86-90
5216 JM – Den Bosch

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 12.00 – 22.00
Dinsdag: 8.00 – 22.00
Woensdag: 13.00 – 22.00
Donderdag: 8.00 – 22.00
Vrijdag: 8.00 – 20.00
Zaterdag: 9.00 – 14.00
Zondag: Gesloten

CONTACT

+31 (0)6 16 48 18 01
info@crossfitdenbosch.nl

Facebook
Instagram

ALGEMENE INFO

Scroll naar boven